Mitchell Park Soft Opening (Nov 6, 2014) - hochberg